Regulamin sklepu

z dnia

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy umow zawieranych poprzez stronę internetową www.ebryldom.pl pomiędzy www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Bohaterow Getta 3A, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej gminy Żary pod numerem 2284. NIP: 9281357708, REGON: 978110174, zwaną dalej BRYLDOM a użytkownikami sklepu internetowego, zwanymi dalej Klientami , składającymi zamowienia na towary, ktorych opis dostępny jest na stronie Sklepu.

2. Definicje:

Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.ebryldom.pl .

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, ktora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupow w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty oferowane na stronie Sklepu.

Administrator danych – www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Bohaterow Getta 3A.

Opis towarow ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

II. Zamówienia

1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu:

- dostęp do witryn WWW poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową

- możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną

- posiadanie ważnego konta do wysyłania i odbierania wiadomości poprzez mail.

2. W celu złożenia zamowienia Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu, tworząc indywidualne konto klienta.

3. Przy tworzeniu konta klienta, Klient podaje następujące dane: login, hasło, imię, nazwisko, adres mail, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy rownież numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania firma BRYLDOM nie będzie miała możliwości realizacji zamowienia. Podczas tworzenia konta klienta Klient akceptuje rownież treść Regulaminu.

4. Złożenie zamowienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto klienta, skonfigurowanie produktu, przeniesienie towarow do koszyka, potwierdzenie adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, wybor sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamowienia.

5. Złożenie zamowienia następuje po kliknięciu przyciskow „ZAMOW”, a następnie „Potwierdź zamowienie”.

6. Zamowienie stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie niezbędne dane oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

8. Po złożeniu zamowienia Klient otrzyma automatycznie generowany mail „potwierdzenie przyjęcia zamowienia” przesyłany na adres mail podany na koncie klienta wraz z linkiem, w ktory należy kliknąć, aby potwierdzić zamowienie. Jeśli w ciągu 48 godzin BRYLDOM nie otrzyma potwierdzenia zwrotnego, zamowienie nie będzie realizowane.

9. Jeśli dane zawarte w „potwierdzeniu przyjęcia zamowienia” są nieprawidłowe, Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamowienia powinien skontaktować się z BRYLDOM wysyłając na adres mail sklep@bryldom.pl informację z prośbą o poprawienie danych.

10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamowienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy BRYLDOM a Klientem o treści określonej w „potwierdzeniu przyjęcia zamowienia”, a Klient otrzymuje mail wraz aktywnym linkiem do Regulaminu.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim.

12. Sprzedaż realizowana jest jedynie na terytorium Polski. Jeśli Klient chce zamowić towar poza terytorium Polski powinien skontaktować się bezpośrednio z BRYLDOM na adres sklep@bryldom.pl .

13. Jeśli towar zamowiony przez Klienta nie jest dostępny, BRYLDOM niezwłocznie (nie poźniej jednak niż w ciągu 10 dni roboczych) poinformuje o tym Klienta. BRYLDOM dokona zwrotu całej otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej lub po ustaleniu z Klientem dokona realizacji zamowienia w najbliższym możliwym terminie.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamowienia. Cena zamowionego towaru, ewentualne opłaty oraz całkowita wartość zakupu znajdują się w koszyku oraz na potwierdzeniu zamowienia.

3. BRYLDOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarow znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarow do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarow w zamowieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunkow akcji promocyjnych.

4. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru klienta:

- gotowką w siedzibie BRYLDOM;

- przelewem na konto bankowe BRYLDOM;

- przy odbiorze w formie płatności KURIER za pobraniem;

- za pomocą płatności elektronicznych realizowanych przez PayByNet i PayPal.

5. W razie wyboru opcji płatności elektronicznych dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji płatności przetwarzane będą przez PayByNet tj. KIR w Warszawie przy ulicy Pileckiego 65 i PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

IV. Realizacja zamówień

1. Kupujący może składać zamowienia przez całą dobę. Zamowienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18.

2. Na czas realizacji zamowienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.

3. Czas przygotowania przesyłki wynosi do 2 dni roboczych i w zależności od wyboru sposobu płatności rozpoczyna się:

- w przypadku płatności przelewem – w dniu roboczym następującym po dniu zapłaty ceny wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki;

- w przypadku płatności za pobraniem – w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania potwierdzenia zamowienia.

4. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.

5. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej. Wszelkie informacje na temat dostawy, w tym czas dostawy, umieszczone są w zakładce „DOSTAWA” na stronie Sklepu oraz w e-mailu zawierającym potwierdzenie zamowienia.

6. Koszty dostawy zamowień ponosi Klient po potwierdzeniu przez BRYLDOM.

7. Koszt dostawy jest wskazany każdorazowo w koszyku zakupow.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub faktura VAT (faktura VAT przesyłana jest mailem).

9. Firma kurierska podejmuje 2 proby dostarczenia towaru. Po tym fakcie towar zostaje odesłany do BRYLDOM. Jeśli płatność za przesyłkę nie została przez Klienta poniesiona, a Klient zamowi ponownie jakikolwiek towar, BRYLDOM może naliczyć koszty przesyłki bez względu na wartość zamowienia.

10. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamowionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokoł szkody w dwoch egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnił się ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie poźniej jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Dane kontaktowe przewoźnika znajdują się na liście przewozowym opakowania w ktorym dostarczono towar.

11. Tryb postępowania w przypadku uszkodzeń przesyłki podczas transportu określa Ustawa dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

12. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej podczas transportu z winy firmy kurierskiej, uszkodzony towar należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu odesłać na adres BRYLDOM.

V. Dane osobowe

1. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr. 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Bohaterow Getta 3A,

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamowienia. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcow) w celu realizacji zamowienia. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, ktore są niezbędne do realizacji Państwa zamowienia.

3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że jest niezbędne do wzięcia udziału w spotkaniach szkoleniowych.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisow Ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczegolności:

- prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia;

- adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

- przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorcow danych, ktorymi są wyłącznie pracownicy BRYLDOM;

- dobrowolności podania danych.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu dołączonego do towaru oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu i odesłanie go:

- mailem na adres sklep@bryldom.p;

- faxem pod numer telefonu +48 68 3630361;

- na adres: www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski, ul. Bohaterow Getta 3A, 68-200 Żary z dopiskiem: sklep internetowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do BRYLDOM. Odesłanie oryginału dowodu zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub z odsyłanym towarem spowoduje usprawnienie procesu realizacji zwrotu. Wzor oświadczenia o odstąpieniu.

2. Zwracany towar powinien zostać zwrocony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar powinien zostać wysłany na adres BRYLDOM. Koszty wysłania ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie;

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3) umow dotyczących świadczeń, za ktore cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamowieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5) świadczeń, ktore z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrocone lub ktorych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6) dostarczania prasy;

7) usług w zakresie gier hazardowych.

5. BRYLDOM dokona zwrotu pełnej ceny towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki z BRYLDOM do Klienta poniesionymi przez Klienta. Zwrot nastąpi w terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przelewem na konto wskazane przez Klienta.

6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarow, do ktorych zwrotu nie jest uprawniony lub ktore nie znajdują się w stanie określonym w punkcie 2 powyżej, bez opłacenia przesyłki lub w inny sposob nie spełni wymogow skutecznego odstąpienia od umowy. BRYLDOM zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarow i odmowy zwrotu ceny.

7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towarow, za ktore płatności dokonano w całości lub częściowo bonami towarowymi BRYLDOM, BRYLDOM dokona zwrotu części kwoty opłaconej przez Klienta oraz wyda duplikat bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł. Klient może wowczas rownież dokonać wymiany towaru, bez konieczności wydawania duplikatu bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł.

VII. Reklamacje w przypadku konsumentów

1. Klient, ktoremu przysługuje status konsumenta ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwoch) lat od dnia zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową – pod warunkiem zawiadomienia BRYLDOM o wadzie w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. Wzor formularza reklamacyjnego załączony jest do zakupionych towarow oraz dostępny jest na stronie Sklepu. Wzor formularza.

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: sklep@bryldom.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można rownież przesłać na adres: www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski, ul. Bohaterow Getta 3A, 68-200 Żary z dopiskiem: serwis.

4. Jeśli ze względu na właściwości reklamowanego towaru Klient nie może dostarczyć go BRYLDOM, powinien on poinformować BRYLDOM w terminie określonym powyżej o zaistniałej wadzie w celu jej weryfikacji u Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru wraz ze zgłoszeniem i dowodem zakupu lub od dnia zgłoszenia reklamacyjnego w sytuacji określonej w punkcie 4.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztow. W przypadkach określonych w Ustawie o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2002, nr 141, poz. 1176) Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

7. Rożnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

VIII. Reklamacje w przypadku przedsiębiorców

W przypadku reklamacji zgłoszonej przez przedsiębiorcę zastosowanie znajdują następujące zasady:

1. Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do wad wpływających na funkcjonalność towaru lub obniżającego jego wartość w sposob znaczący, zgłoszonych przez Klienta w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z wyjątkiem wad ktore BRYLDOM podstępnie zataiło.

2. Klient powinien sprawdzić towar w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu towaru.

3. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z uszkodzonym towarem i dowodem zakupu lub zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli właściwości towaru sprawiają, że nie może być on odesłany do BRYLDOM.

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: serwis@bryldom.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy http://www.bryldom.pl/kontakt/serwis . Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można rownież przesłać na adres: www.BRYLDOM.pl Arkadiusz Majewski, ul. Bohaterow Getta 3A, 68-200 Żary z dopiskiem: serwis.

5. Rożnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

IX. Gwarancja

1. BRYLDOM gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktow. Wszystkie towary zakupione w Sklepie, z wyjątkiem towarow z wyprzedaży, posiadają gwarancję producenta. Towary z wyprzedaży mogą być reklamowane zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu (p. 7 „Reklamacje w przypadku konsumentow” oraz p. 8 „Reklamacje w przypadku przedsiębiorcow”).

2. Warunki gwarancji można rownież znaleźć na stronie www.bryldom.pl .

3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczegolności Kodeks Cywilny oraz przepisy Ustawy o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2002, nr 141, poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektorych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000, nr 22, poz. 271).

2. Formularze odstąpienia i reklamacji są jedynie wzorami, Klient może dokonać odstąpienia lub reklamacji bez użycia wzorow określonych przez BRYLDOM.

3. BRYLDOM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu eBRYLDOM, przy czym zmiany nie będą dotyczyły zamowień złożonych przed zmianą Regulaminu, ktore realizowane będą na dotychczasowych warunkach.

4. Spory, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umow sprzedaży rozstrzygane będą przez sądy powszechna zgodnie z obowiązującym prawem.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamowieniem Klient może kontaktować się z BRYLDOM (e-mail: sklep@bryldom.pl ; fax +48 68 3630361, tel. +48 68 3630360, kom. +48 604406905. Szczegołowe dane kontaktowe podane są w zakładce kontakt).

6. W razie pytań związanych z montażem lub serwisem produktow zakupionych w Sklepie prosimy kontaktować się z działem serwisu (e-mail: serwis@bryldom.pl ).